Algemene voorwaarden

  1. Uw relatie met Inez’ Bakery.

1.1 De bestellingen, leveringen en betalingen via onze Webshop noemen we verder de ‘Services’. Deze Services zijn onderhevig aan de algemene verkoopsvoorwaarden en vormen een juridische overeenkomst tussen u en Inez’ Bakery. Inez’ Bakery betekent Inez’ Bakery, maatschappelijke zetel Sint-Corneliusstraat 24, 8210 Veldegem – België. Ondernemingsnummer: BE 0779.902.962. E-mailadres: info@inezbakery.be, telefoonnummer: 0032 (0)498 71 86 61.

1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Inez’ Bakery, zijn op uw overeenkomst met Inez’ Bakery altijd ten minste de bepalingen en verkoopsvoorwaarden uit dit document van toepassing.

1.3 Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Inez’ Bakery met betrekking tot uw bestellingen, leveringen en betalingen. Lees deze algemene verkoopsvoorwaarden daarom aandachtig door. Deze juridische overeenkomst wordt hierna aangeduid als de ‘Voorwaarden’.

  1. De Voorwaarden accepteren

2.1 U kunt de Services pas gebruiken nadat u heeft ingestemd met de Voorwaarden. Als u de Voorwaarden niet accepteert, kunt u geen gebruik maken van de Services.

2.2 U kunt de Voorwaarden accepteren door te klikken om de Voorwaarden te accepteren, deze optie is door Inez’ Bakery beschikbaar gesteld in de gebruikersinterface van een Service.

  1. Aanbiedingen, prijzen, afbeeldingen producten

3.1 Aanbiedingen door en prijzen van Inez’ Bakery zijn vrijblijvend. De prijzen van de webshop kunnen afwijken van de prijzen in het verkooppunt (1.1). Inez’ Bakery accepteert geen aansprakelijkheid voor typ- of drukfouten.

3.2 Alle foto’s op onze webshop zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief met als doel uw keuze te vergemakkelijken. De effectief geleverde producten kunnen derhalve mogelijk visueel afwijken.

3.3 Inez’ Bakery behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften door te rekenen.

3.4 Alle geldende prijzen zijn steeds prijzen zonder btw (vrijstellingsregel) en exclusief eventuele betaalkosten en/of leveringskosten.

  1. Bestellingen

4.1 Een overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van een bestelling door Inez’ Bakery. Op de website is het mogelijk om een lever- of afhaaldatum te kiezen. We streven ernaar dit te respecteren, echter in uitzonderlijke gevallen kunnen hier vertragingen op zijn. We nemen in dat geval altijd contact op.

4.2 Inez’ Bakery behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.

4.3 Inez’ Bakery kan u ten alle tijde telefonisch of via e-mail contacteren met de vraag uw bestelling schriftelijk te bevestigen of aan te passen.

  1. Leveringen

5.1 Inez’ Bakery levert de via de Webshop bestelde goederen af en dit via bpost. Inez’ Bakery werkt met verzendingsdagen waardoor leveringsdagen niet gegarandeerd noch beloofd kunnen worden.

5.2 De bestelde goederen worden bij de levering door u nagezien op kwaliteit en correctheid.

  1. Betalingen

6.1 Inez’ Bakery accepteert enkel directe betalingen via de betaalpartner Mollie.

6.2 Indien de online betaling om welke reden dan ook niet uitgevoerd werd, neemt dit de verschuldigdheid van de prijs niet weg en zal er contact opgenomen worden om de betaling alsnog te regelen voor de productie of levering zal gebeuren.

6.3 Het risico van de goederen gaat over van Inez’ Bakery naar u zodra de aflevering gebeurde. De eigendom zelf gaat evenwel pas over naar u na ontvangst van de betaling.

  1. Herroeping en retourbeleid

7.1. Brownies of andere producten van Inez’ Bakery worden vers voor jou klaargemaakt en hebben dus een beperkte houdbaarheid. Daarom kunnen ze ook niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is niet van toepassing. De verkoop is definitief na succesvolle betaling.

  1. Aansprakelijkheid

8.1 Inez’ Bakery is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Inez’ Bakery is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Inez’ Bakery komen.

8.2 Inez’ Bakery draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover ze onder de verantwoordelijkheid van derden zijn uitgegeven.

8.3 Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Inez’ Bakery eveneens geen verantwoordelijkheid.

8.4 Inez’ Bakery is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel.

8.5 Aansprakelijkheid voor schade waartegen u reeds bent verzekerd wordt ten alle tijden door Inez’ Bakery uitgesloten.

8.6 Aansprakelijkheid voor schade die door Inez’ Bakery is toe te rekenen beperkt zich tot het bedrag van de bestelling of hoogstens tot het bedrag waartoe Inez’ Bakery verzekerd is.

  1. Wijzigingen van de Voorwaarden

9.1 Inez’ Bakery kan de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, zal Inez’ Bakery via de Webshop een nieuwe versie van de Voorwaarden beschikbaar stellen.

9.2 U begrijpt en stemt ermee in dat, indien u de Services gebruikt na de datum waarop de Voorwaarden zijn gewijzigd, Inez’ Bakery dit gebruik zal beschouwen als aanvaarding van de aangepaste Voorwaarden.

9.3 U begrijpt en stemt ermee in dat Inez’ Bakery eventueel uw goedkeuring ter aanvaarding van de Voorwaarden expliciet opnieuw kan vragen via onze Webshop. In dit geval kunnen de Services voor u ontoegankelijk blijven zolang u uw goedkeuring niet heeft gegeven.

  1. Algemene juridische voorwaarden

10.1 U stemt ermee in dat, indien Inez’ Bakery geen wettelijke rechten of rechtsmiddelen uitoefent of afdwingt die zijn opgenomen in de Voorwaarden (of die Inez’ Bakery volgens de wet tot zijn beschikking heeft), dit niet als officiële afstandsverklaring van de rechten van Inez’ Bakery kan worden beschouwd, en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds ter beschikking van Inez’ Bakery staan.

10.2 Indien een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden nietig is, wordt die bepaling uit de Voorwaarden verwijderd zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de overige Voorwaarden. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar.

10.3 Op de Algemene verkoopsvoorwaarden en uw relatie met Inez’ Bakery krachtens de Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, waarbij geen gehoor wordt gegeven aan de bepalingen aangaande conflicterende wetten. U en Inez’ Bakery gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken in België voor het oplossen van enige juridische kwesties die voortvloeien uit de Voorwaarden. Op basis van de Algemene voorwaarden is de rechtbank van Brugge exclusief bevoegd bij geschillen.

10.4 Bij buitenechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal ophaar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kunt de consumentenombudsdienst bereiken via www.consumentenombudsdienst.be/nl. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kunt u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via ec.europa.eu/odr.

 

GDPR

Via deze privacy policy informeert Inez’ Bakery  . u over de wijze waarop binnen onze organisatie omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de AVG/GDPR stelt. Met het verstrekken van uw gegevens gaat u akkoord met onze privacy statement. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Welke gegevens worden verwerkt?

Inez’ Bakery verwerkt en verzamelt de persoonsgegevens die we van u ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die we ontvangen en nodig hebben bij het verwerken van uw bestelling zoals naw gegeven, telefoonnummers, email adressen en indien van toepassing factuurgegevens.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Een persoonlijk en/of bedrijfsaccount aan te maken

– Het verwerken van uw bestelling

– De administratieve afhandeling en financiële administratie van uw bestelling

– Om te voldoen aan wet- en regelgeving

Inzage in uw gegevens

U heeft te allen tijde de mogelijkheid en het recht op inzage van uw gegevens door online in te loggen met uw inloggegevens.

Bezoekgegevens website

Inez’ Bakery bewaart gegevens en maakt gebruik van cookies als u onze website bezoekt.

Delen of verkopen van gegevens

Inez’ Bakery deelt of verkoopt geen gegevens aan derden.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Inez’ Bakery  bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor eerder aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Inez’ Bakery mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een gespecificeerd verzoek tot Inez’ Bakery richten door een e-mail te sturen naar info@inezbakery.be, onder vermelding van uw naam en adres. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Inez’ Bakery  de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Datalek

Een datalek wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek wordt ook gemeld aan de betrokkene(n) indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens organisatie of persoonlijke levenssfeer.

Wijzigingen

Deze Privacy Policy en algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden door Inez’ Bakery  . Dit zal vermeld worden op onze website, www.inezbakery.be.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 01/05/2023